Aktywna doroslosc
Aktywna doroslosc Aktywnie w doroslosc

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 osób niepełnosprawnych oraz 15 wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, usamodzielnionych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, kontynuujących naukę w ramach obowiązku szkolnego z terenu Powiatu Ostrowieckiego.

Celami szczegółowymi są:

 • zwiększenie aktywności zawodowej 95 osób w celu łatwiejszego poruszania się po rynku pracy do końca 2013 roku poprzez udział w szkoleniach i warsztatach,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w formach aktywnej integracji,
 • zwiększenie dostępu Beneficjentów Ostatecznych do rehabilitacji zdrowotnej poprzez udział w warsztatach, turnusie rehabilitacyjnym oraz wyjazdach rehabilitacyjnych,
 • upowszechnienie pracy socjalnej poprzez realizację 15 kontraktów socjalnych, sporządzenie 80 umów przez zatrudnionych pracowników socjalnych oraz doradcę ds. osób niepełnosprawnych.

Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do dwóch grup odbiorców: dzieci, osób pełnoletnich z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, usamodzielnionych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych, kontynuujących naukę w ramach obowiązku szkolnego w wieku 15 - 25 lat ( w tym 9K i 6M)oraz 80 osób niepełnosprawnych( w tym 43 kobiet i 37 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Projekt przewiduje objęcie wsparciem ok. 30% osób w wieku 15 – 30 lat. W odniesieniu do tej grupy wiekowej przewidziano realizację instrumentu aktywizacji zawodowej poprzez skierowanie na staż dwóch osób usamodzielniających się. Zarówno osoby z jednej, jak i z drugiej grupy napotykają problemy , z którymi sobie nie radzą. Osoby te mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, wypełnianiu ról społecznych. W życiu cechuje ich niska samoocena i brak odpowiednich wzorców. Założeniem projektu jest wsparcie Beneficjentów Ostatecznych w poprawnym wypełnianiu swoich funkcji społecznych i zawodowych. Do grona BO zostaną zakwalifikowane osoby:
Grupa I BO:

 • Posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • Zamieszkujące na terenie powiatu ostrowieckiego,
 • W wieku aktywności zawodowej tj; 15-59 lat kobiety, 15 -64 lat mężczyźni,
 • Nieaktywne zawodowo.

Grupa II BO:
 • Zamieszkujące na terenie powiatu ostrowieckiego,
 • W przedziale wieku: 15-25 lat,
 • Wychowankowie będący w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
 • Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, kontynuujący naukę w ramach obowiązku szkolnego

Formy aktywnej integracji projektu

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  Grupa I BO
 • Indywidualne spotkania z psychologiem,
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • Warsztaty terapii zdrowego żywienia,
 • Warsztaty tanie gotowanie, dania dla diabetyków,
 • Warsztaty komputerowe,
 • Warsztaty z zakresu dekoracji okien,
 • Warsztaty wikliniarstwa,
 • Warsztaty garncarstwa,
 • Warsztaty ikebana – sztuka tworzenia kompozycji,
 • Warsztaty rękodzieła,
 • 7 dniowy wyjazd rehabilitacyjny połączony z warsztatami dźwięk leczy,
 • 7 dniowy wyjazd rehabilitacyjny połączony z warsztatami zdrowego żywienia,
 • Turnus rehabilitacyjny połączony z warsztatami udzielania pierwszej pomocy,
 • Wycieczka do Kazimierza,
 • Wycieczka do Łańcuta.
  Grupa II BO:
 • Indywidualne spotkania z psychologiem;
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;
 • Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy KAT B;
 • Warsztaty udzielania pierwszej pomocy;
 • Warsztaty kelner – barista,
 • Warsztaty z zakresu fotografii,
 • Warsztaty ABC kulinariów,
 • Wyjazd do teatru.

Ponadto zostaną wyposażone dwa mieszkania chronione dla sześciu osób.

Aktywna doroslosc