Aktywna doroslosc
Aktywna doroslosc Aktywna doroslosc

Rekrutacja

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych została przeprowadzona w miesiącach: styczeń - luty 2013r.

Informacja o naborze uczestników ukazywała się w mediach lokalnych.

Chętni do udziału w projekcie mogli składać deklarację uczestnictwa w siedzibie PCPR, ul. Świętokrzyska 22 (pokój nr 6.15 i 6.10).

Grupa docelowa będzie rekrutowana przez pracowników PCPR na podstawie przyjętego regulaminu rekrutacji.

W skład komisji rekrutacyjnej będą wchodziły następujące osoby:

  • koordynator
  • asystent koordynatora,
  • pracownicy socjalni,
  • doradca ds. osób niepełnosprawnych.

Na wypadek zaistnienia zagrożenia rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie z przyczyn przez niego zawinionych lub niezawinionych (losowych) zostanie sporządzona lista osób rezerwowych. Rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona z poszanowaniem zasady równości szans.


Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie:

Aktywna doroslosc